Disclaimer

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden aan voor de verschillende diensten die de vzw JCI Menen-Wevelgem levert.

1. Begrippen

Met 'JCI Menen-Wevelgem' wordt verwezen naar de vzw JCI Menen-Wevelgem, met zetel aan de Emile Bockstaellaan, 193 te 1020 Brussel – KBO 0408.321.203. Met 'U' of 'Uw' wordt verwezen naar u.

Met ‘WVLJO2016’ wordt verwezen naar het evenement “West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar” editie 2016.

2. Toepassingsgebied

Op elke inschrijving voor een event georganiseerd door JCI Menen-Wevelgem, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

3. Geen herroepingsrecht

Aangezien JCI Menen-Wevelgem geen onderneming is in de zin van art. 2,1° WMPC, beschikt u niet over een herroepingsrecht. Hoe dan ook zijn het verlenen van diensten inzake restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, zoals de WVLJO2016, uitgesloten van de regels inzake herroepingsrecht (KB 18/11/2002). De inschrijvingen die U via deze website verricht zijn m.a.w. definitief van zodra u bij het orderproces de knop 'Inschrijving bevestigen' aanklikt.

4. Betaling

De door U verschuldigde bedragen zijn vooraf betaalbaar hetzij op de rekening van JCI Menen-Wevelgem, binnen een termijn van 7 dagen of, indien deze datum eerder valt, uiterlijk vóór de afname van de dienst.

Indien U ná een eerste ingebrekestelling in gebreke blijft om Uw betalingsverplichtingen te voldoen, bent U aan JCI Menen-Wevelgem, naast de verschuldigde hoofdsommen, een interest verschuldigd aan een rentevoet van 10% per jaar, meer een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 125,00.

5. Specifieke bepalingen WVLJO2016.

In afwijking van de bepalingen onder "Betaling", zijn volgende bepalingen voor uw inschrijving WVLJO2016 van toepassing.

WVLJO2016

Voor uw inschrijving voor de WVLJO2016 zijn de door U verschuldigde bedragen vooraf betaalbaar op de rekening van JCI Menen-Wevelgem, binnen een termijn van 7 dagen en hoe dan ook uiterlijk per 23/03/2016. Omwille van praktische redenen kan JCI Menen-Wevelgem op de WVLJO2016 uitsluitend rekening houden met inschrijvingen die zijn verricht en betaald vóór die datum. Indien U alsnog ná 23/03/2016 een inschrijving en/of betaling verricht, dient U het bewijs van betaling op de avond zelf voor te leggen aan de organisatie.

Bewijs van inschrijving / betaling WVLJO2016

Het bewijs van Uw inschrijving dient u bij te hebben wanneer u zich aanmeldt de avond zelf van de WVLJO2016. In de mate waarin u betaald hebt ná 23/03/2012, zal er U enkel en alleen toegang worden verleend voor zover U een bewijs van betaling voorlegt (uitprint relevant rekeninguittreksel). Bij gebreke aan bewijs van betaling, heeft JCI Menen-Wevelgem het recht om u de toegang te weigeren; zij beslist daartoe soeverein.

Verplichtingen WVLJO2016

De diensten die inbegrepen zijn in Uw inschrijving en die JCI Menen-Wevelgem U levert zijn: ontvangst met drankje; een plechtig gedeelte met uitreiking van de Jonge Ondernemer Award 2016, een uitgebreide receptie met meerdere warme en/of koude hapjes, dranken tot 24 uur inbegrepen. 

Door aanvaarding van deze voorwaarden verklaart U voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de inhoud en omvang van deze dienstverlening, en er geen verdere omschrijving van te wensen. Hoe dan ook betreffen de verplichtingen van JCI Menen-Wevelgem een inspanningsverbintenis, en zal zij haar contractuele plichten naar best vermogen uitvoeren.
Behalve in geval van opzet en onverminderd eventuele wettelijke dwingende bepalingen, is de maximale directe en indirecte schade waartoe JCI Menen-Wevelgem aansprakelijk kan worden gesteld, beperkt tot het bedrag van Uw inschrijving.

6. Persoonlijk karakter van de inschrijving

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de organisatie, die de aanwezige op de avond zelf dient bij te hebben, is elke inschrijving persoonlijk en niet overdraagbaar.

7. Geschillen

Het Belgisch recht beheerst de contractuele relatie tussen partijen. De Belgische rechtbanken hebben rechtsmacht, en bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht Kortrijk en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

concept by Impuls site by Yappa